หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ
 
 

การฝึกอบรมอาชีพเสริม

การพัฒนาอาชีพ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

การส่งเสริมการแข่งกีฬาทุกระดับ

การพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา

การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกำลังกายและ
กิจกรรมด้านนันทนาการ

การส่งเสริมสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา

การพัฒนาห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน

การจัดตั้ง/พัฒนาศูนย์เรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน

การป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

ส่งเสริมบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
 
 

การสนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด

การสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
 

การส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สีเขียวในชุมชน

การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมและรณรงค์การลดปริมาณขยะ
 
 

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 
 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
 

การพัฒนาประสิทธิภาพบุคคล

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย
 
 

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 0-5589-5073
หรือ
Click
รับเรื่องร้องเรียน