หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ
 
 

การฝึกอบรมอาชีพเสริม

การพัฒนาอาชีพ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

การส่งเสริมการแข่งกีฬาทุกระดับ

การพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา

การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกำลังกายและ
กิจกรรมด้านนันทนาการ

การส่งเสริมสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา

การพัฒนาห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน

การจัดตั้ง/พัฒนาศูนย์เรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน

การป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

ส่งเสริมบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
 
 

การสนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด

การสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
 

การส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สีเขียวในชุมชน

การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมและรณรงค์การลดปริมาณขยะ