หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 


 
นายประโยชน์ แย้มชู
ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์


 
นายอนุชิต มะลิลา
รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์
 
 


 
นางกรรณิกา ทินปาน
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางจีระภาพร สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายกิตติพันธ์ รักษาวงศ์
นิติกรชำนาญการ


นายชัชชัย นิลประดับ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางอารีรัตน์ เครือโป้
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางศรีสุดา เปียเอี่ยม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสมชาย อยู่ใจ
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 0-5589-5073
หรือ
Click
รับเรื่องร้องเรียน