หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์
คณะผู้บริหาร อบต.นาโบสถ์
น้ำตกโป่งเป้า
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์
อ.วังเจ้า จ.ตาก
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชุมชี้แจงการใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3/2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 1 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaening Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 53 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู็พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2564) [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 29 เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 69 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 59 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 64 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 78 
ด่วนที่สุด การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 64 
การประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ pre-order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-commerce [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
ยกเลิกและเลื่อนแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
ด่วนที่สุด เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 60 
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอืเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
การบูรณาการงานขุดลอกและกำจัดผักตบชวา [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
 
 
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว903  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว65 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว885  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว886  [ 3 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว893  [ 3 พ.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว895  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว894 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑ (MU Safe School Virtual Workshop ๑) หัวข้อ กศ. มท 0816.3/ว901  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 กสธ. มท 0819.2/ว891  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว61 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัด อปท.) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว844 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว46, ว47, ว48, ว49, ว50  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) กพส. มท 0810.7/ว888  [ 29 เม.ย. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว884 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2564 ]
ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว887  [ 29 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการดำเนินการโครงการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 29 เม.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
อบต.ประดาง คำสั่งจังหวัดตาก ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไว [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ปะ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง มาตรการป้องกัน ความคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ทรายเคลือบทีมีฟอล ๑%) โดยวิ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่กุ สักการะกราบไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายายศักดิ์สิทธ์ประจำ อบต.แม่กุ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ท้อ จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ ปีที่ 7 ประจำเดือน ตุลาคม – ธ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.อุ้มผาง ดำเนินการเดินสายไฟเสาไฟฟ้า -ยายเขตบริเวณซอยบ้านทุ่ง เทศบาลตำบลอุ้มผา [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง ออกพื้นที่สำรวจท่อน้ำประปาที่ชำรุดพร้อมดำเนินการซ่อมแซม [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ยกกระบัตร ประชุมหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรา [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๔ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๔ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังเจ้า ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า ฉบับที่2 เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ยกกระบัตร คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ปะ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 (บริเวณซอยบ้านสวนครู) [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
   
สอบถามตำแหน่งครับ (21 ธ.ค. 2563)    อ่าน 275  ตอบ 1  
[สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ] (26 พ.ค. 2563)    อ่าน 211  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำสมุนไพรเจียว * * * ้หลานป่า (13 มี.ค. 2563)    อ่าน 235  ตอบ 0  
     
 
 
 

พรมเช็ดเท้า (แฟนชี)  

น้ำตกโป่งเป้า  
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาโบสถ์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านการศึกษา
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ธ.ค. 2554
 
 
 
 
 
 
 

โทร : 0-5589-5073
รับเรื่องร้องเรียน
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10