ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล นาโบสถ์
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 30 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2563215390313---------918
256216,3537,80232326826630619918619221921919126,524
256147,07134,38464,98344,44957,65564,17752,95050,40936,18048,93551,94235,161588,296
ยอดยกมาตั้งแต่ 14 ธ.ค. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,208,143
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,823,881
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี