ท่านนายกโชว์ขับขี่ปลอดภัย
 
โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% วันที่ 19 กันยายน 2554  
 

หลักการ  และเหตุผล

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  4  มกราคม  2554  เห็นชอบโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย  100  เปอร์เซ็นต์  โดยประกาศให้ปี  2554  เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  ปี  2554 – 2563  มีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า  10  คน  ต่อประชากร  100,000  คน  ในปี  2563  โดยมีแนวทางที่สำคัญประการหนึ่ง  คือ  การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  มีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  100 เปอร์เซ็นต์  เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์จึงจัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  100  เปอร์เซ็นต์ขึ้น  และได้กำหนดแผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยสำหรับจักรยานยนต์  มุ่งเน้นให้ผู้ใช้จักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร  ได้มีและตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่จักรยานยนต์  ซึ่งจะช่วยลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อประสบอุบัติเหตุ  และถือเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการร่วมรณรงค์ให้ปี  2554  เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  100 เปอร์เซ็นต์


วัตถุประสงค์

                  1  เพื่อให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์  ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้มีและตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่จักรยานยนต์  

                  2  เพื่อช่วยลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์เมื่อประสบอุบัติเหตุทางถนน

                  3  เพื่อให้ประชาชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  อุบัติภัยทางถนนหน่วยงานที่รับผิดชอบ

                   1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์  อำเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก

                   2. อปพร. ตำบลนาโบสถ์

วันที่ดำเนินงาน

               วันที่  19  กันยายน  2554

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ย. 2554 เวลา 10.48 น. โดย คุณ อารีรัตน์ เครือโป้

ผู้เข้าชม 7944 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 669,159 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com