ประชุมเครือข่ายตำบลนาโบสถ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ 10 ก.พ. 2559 ] อ่าน 10 


โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลนาโบสถ์ [ 10 ก.พ. 2559 ] อ่าน 10 


การให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ลูกเสือรอง [ 5 ก.พ. 2559 ] อ่าน 13 


มอบผ้าห่ม ถุงยังชีพ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ตำบลนาโบสถ์ [ 5 ก.พ. 2559 ] อ่าน 14 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 (ซอยลุงจวบ) [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 16 
โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง กลุ่มฟากทุ่ง ม.4 [ 1 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 22 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ [ 15 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำ [ 15 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 21 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 15 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 21 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง กลุ่มฟากทุ่ง หมู่ 4 ครั้งที่ 2 [ 8 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 67 
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ม.4 บ้านนาโบสถ์ [ 25 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 67 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 54 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 47 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัย [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 36 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สม [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 54 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 9 บ้านนาแพะ [ 9 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 87 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง กลุ่มฟากทุ่ง หมู่ 4 [ 9 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 62 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ป [ 3 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 66 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือก [ 2 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 81 
 
 
อบต.พระธาตุผาแดง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี อบต.พระธาตุผาแดง ประจำปี พ.ศ.2559 [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.พระธาตุผาแดง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 9 
 
น้ำตกโป่งเป้า
 
 
 
พรมเช็ดเท้า (แฟนชี)
ปลาส้ม
 
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคเหนือ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว320  [ 12 ก.พ. 2559 ]
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง สน.กศ. มท 0893.2/ว315  [ 12 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 สน.กศ. มท 0893.4/ว316  [ 12 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว317  [ 12 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว318  [ 12 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว319  [ 12 ก.พ. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 12 ก.พ. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว313 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว306  [ 11 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สน.กศ. มท 0893.2/ว265  [ 11 ก.พ. 2559 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว305  [ 11 ก.พ. 2559 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว285  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว302  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สน.มถ. มท 0892.4/ว294  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) สน.บถ. มท 0809.3/ว293  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การจัดส่งรายงานการเงิน และแนวทางการกู้ยืมเงินขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว298  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว301  [ 10 ก.พ. 2559 ]
แนวทางการกำหนดข้อบัญญัติ อปท. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดส่งน้ำเสียไปบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว290  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว300  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมนู Template สถจ. ศส. มท 0806/ว7  [ 10 ก.พ. 2559 ]
 
 
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกรทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค [ 12 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 9 
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลบุคลากรภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 131 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (15 ม.ค. 2559)    อ่าน 4728  ตอบ 32  
ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ (2 ก.ย. 2558)    อ่าน 76  ตอบ 0  
เรื่องการใช้สนามกีฬา (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 109  ตอบ 0  
รบกวนแก้ไขคำนำหน้าด้วยนะค่ะ (4 มิ.ย. 2558)    อ่าน 130  ตอบ 0  
เรื่องงานประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด (26 ม.ค. 2557)    อ่าน 727  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2556)    อ่าน 6019  ตอบ 18  
ขออนุญาต สอบถาม ถึงเรื่อง โครงการการจัดสรร การวางระบบไฟฟ้า (6 ก.ย. 2556)    อ่าน 593  ตอบ 1  
สอบถามคะ (24 มิ.ย. 2556)    อ่าน 433  ตอบ 0  
ช่วยตามหาญาติบุคคลนี้ด้วยคะ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 769  ตอบ 0  
โบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (13 มิ.ย. 2556)    อ่าน 618  ตอบ 0  
ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูหรือเปล่าค่ะ (12 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1257  ตอบ 1  
องต์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ได้รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (5 มี.ค. 2555)    อ่าน 1142  ตอบ 0  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ธ.ค. 2554
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 0467864 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com